Akty Prawne

Akty prawne związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 – stan na dzień 20 kwietnia 2020 roku.

Opracował adw. Karol Kolankiewicz, Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

 

nazwa data zakres dostęp do tekstu
Ustawa

 

02 marca 2020r.

 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000037401.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

– zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;

– zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej;

– uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium RP zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej;

– zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej

praca zdalna

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

– w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko,

z powodu COVID-19,

– dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

 

wykaz świadczeniodawców walczących z COVID-19 / finansowanie

– świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu,

– wykaz opracowywany przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą

– świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa

– w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania tych świadczeń oraz ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym

 

maksymalne ceny produktów leczniczych

– Minister Zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia

wiążące polecenia

– Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom > decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych / współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy / zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań

– Minister Zdrowia w zakresie działań prowadzonych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może wydawać wiążące polecenia organom administracji rządowej

 

strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa,

podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli;

strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi;

strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii;

zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony

w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;

miejsce kwarantanny – odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę

obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny > osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000042201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 13 marca 2020 r. ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

– od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

– od dnia 15 marca 2020r. do odwołania ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

– ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów (gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie),rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń)

– ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

– zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000044101.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000046101.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

 

czasowe ograniczenie:

– prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej,

– działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes KRUS

– całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

– zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 20 marca 2020 r. odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049001.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 20 marca 2020 r. ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

– ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

– ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów (gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń)

– ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

– Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu)

– nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 24 marca 2020 r. zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

 

zakaz przemieszczenia się osób

– od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 24 marca 2020 r. zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 31 marca 2020 r. zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056501.pdf
Ustawa 31 marca 2020 r. zmiana ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

badania okresowe

Zawieszony zostają na czas epidemii przepisy Kodeksu pracy:

– art. 229 § 2 zd. pierwsze: Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim,

– § 4a w zakresie badań okresowych: Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

– § 5 dot. pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy).

 

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie powyższych zawieszonych obowiązków – wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania epidemii.

 

badania wstępne / kontrolne

– w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

– orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii

– lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie tzw. telemedycyny;

 

skazany w zakładzie leczniczym

– w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

– jeżeli skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na podstawie art. 14c,

– gdy ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego innej osoby nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym,

– dyrektor zakładu karnego może złożyć do sądu penitencjarnego wniosek, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o wykonywanie kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym;

 

wynagrodzenia pracowników / możliwość obniżenia / system pracy

– przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

– pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;

– powyższe wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę- przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;

– pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu epidemii zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji, polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

– u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 możliwe ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin;

 

świadczenie postojowe / zwolnienie ze składek ZUS

– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności

– w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–   na wniosek uprawnionej osoby do ZUS – pod uwagę brane przychody z miesięcy poprzedzających

 

Ustawa 31 marca 2020 r. zmiana niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

 

lekarze w trakcie stażu kierowani w czasie epidemii

– w czasie stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii /na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi/

– pracodawca może skierować lekarza stażystę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w zakresie realizacji stażu podyplomowego;

– praca zlecona lekarzowi stażyście musi być dostosowana do jego poziomu wiedzy i umiejętności;

– lekarz stażysta podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta;

– minister zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w powyższy sposób – wymagany jest  wniosek lekarza stażysty w tym zakresie;

 

lekarze w trakcie specjalizacji w czasie epidemii

– w czasie stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii /na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi/

– skierowanie do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu;

– pracodawca może skierować lekarza w trakcie specjalizacji do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy w zakresie realizacji szkolenia specjalizacyjnego – chyba że wojewoda wcześniej wyda powyższą decyzję;

– lekarz w trakcie specjalizacji podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta;

– lekarz nadzorujący nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji;

– dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz nie realizował programu szkolenia specjalizacyjnego , za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone mu w powyższy sposób – wymagany jest  wniosek lekarza w tym zakresie;

– lekarz, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji;

 

  zmiany dot. LEK / LDEK / PES 

– w czasie stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy LEK  / LDEK / PES oraz terminy zgłoszenia woli ich odbycia;

– łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy;

– informację o zmianie tych terminów minister ogłasza na swojej stronie internetowej;

– lekarz, który wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że:

1.             złożył z wynikiem pozytywnym część testową PES w tej dziedzinie medycyny;

2.             część ustna PES w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja  2020 r.

 

pobieranie krwi w czasie epidemii

– czynności związane z pobieraniem krwi lub jej składników /wykonywane przez lekarza/ na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, mogą być wykonywane przez pielęgniarkę;

– ww. pielęgniarka musi posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz przeprowadzić, pod nadzorem lekarza, co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników;

 

izolacja w warunkach domowych

– nowa „instytucja” dot. osób przebywających na terytorium RP

– odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

– w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej;

– ww. osoba chora nie wymaga bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych;

– lekarz zlecający izolację w warunkach domowych, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla izolacji w warunkach domowych;

 

uproszczona dokumentacja w czasie epidemii

–  minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:

1. uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej

2. uproszczony sposób przetwarzania dokumentacji medycznej

3. skrócony okres przechowywania

– obowiązujące od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

– wydając ww. rozporządzenie minister zdrowia powinien uwzględnić konieczność szybkiego i skutecznego podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się epidemii oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta;

 

skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

– decyzji wojewody o skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii dodatkowo nie podlegają (poprzednio był zapis: „kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18”):

1. kobiety w ciąży;

2. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

3. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

4. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

– w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez 2 osoby / którym przysługuje władza rodzicielska/ do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich;

– decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii może być przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;

– decyzja wojewody przekazana w sposób inny niż na piśmie, jest doręczana na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w ten sposób;

– decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie wymaga uzasadnienia;

 

kary pieniężne

– niewykonanie decyzji o skierowaniu do walki z epidemią od 5 000 zł do 30 000 zł

– kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny, zaś w przypadku niewykonania decyzji o skierowaniu do walki z epidemią wojewoda lub minister zdrowia

– decyzję w sprawie kary pieniężnej doręcza się niezwłocznie i podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia;

 

teleporady w czasie epidemii

– lekarz oraz lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską

– może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

– za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (CSIOZ) – wniosek o dostęp w postaci elektronicznej;

– z pominięciem obowiązku zgłoszenia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i CEIDG;

–  z pominięciem obowiązków dot. prowadzenia dokumentacji medycznej – obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci kart teleporady – przechowywane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady;

– teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;

 

ograniczenia lekarzom miejsc udzielania świadczeń

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057801.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

dodano § 7 ust. 6a i 6b w brzmieniu:

6a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie wskazanym w ust. 6, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli:

1) jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może aktualnie przyjąć danego lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, albo

2) ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w terminie, o którym mowa w ust. 6, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego

6b. Lekarz, o którym mowa w ust. 6a pkt 2, informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.”

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000060701.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

określa:

1) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji (w tym osoby, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, jeżeli nie zostały przez lekarza lub felczera, skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych), izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

2) obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

3) organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;

4) obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji (ordynator oddziału, lekarz kierujący oddziałem albo osoba upoważniona odpowiednio przez tego ordynatora albo lekarza informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego na numer telefonu alarmowego)

5) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;

6) okresy obowiązkowej kwarantanny (w tym 14 dni – w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS), od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności).

 

Uchwała Sejmu 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia http://dziennikustaw.gov.pl/M2020000035201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000062501.pdf
CO ZMIENIA / DODAJE 

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie > podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy > dane z podmiotów lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium oraz z medycznych laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W rejestrze przetwarza się m.in. jednostkowe dane medyczne dotyczące pacjentów:

1) stan zdrowia usługobiorcy w chwili postawienia diagnozy; 2) wywiad epidemiologiczny; 3) informację na temat wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19 badań obrazowych; 4) monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy; 5) zastosowane leczenie;

6) datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy; 7) miejsce, z którego usługobiorca został przyjęty; 8) datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19; 9) liczbę dni hospitalizacji lub pobytu w izolatorium; 10) liczbę dni pobytu na oddziale intensywnej terapii lub innym oddziale wyznaczonym do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19, liczbę dni wolnych od wentylacji mechanicznej do 28. dnia od momentu przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19; 11) miejsce, do którego usługobiorca został przekazany; 12) wyniki leczenia: stan zdrowia pacjenta przy wypisie z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19; 13) datę i godzinę oraz bezpośrednią, wtórną i wyjściowe (pierwotne) przyczyny zgonu; 14) informację dotyczącą przeprowadzenia sekcji zwłok; 15) informację dotyczącą istotnych okoliczności zgonu

 

Rozporządzenie Rady Ministrów 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf
CO ZMIENIA / DODAJE 

1. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się;

2. obowiązek poddania się kwarantannie;

3. ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów (w tym m.in. respiratorów; kardiomonitorów kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3)

4. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (w tym m.in. zakaz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej; obowiązek noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych; zakłady pracy są obowiązane zapewnić: a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19; dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce pocztowej nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę)

5. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

7. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

8. nakaz określonego sposobu przemieszczania się;

9. obowiązek stosowania środków profilaktycznych (w tym m.in. do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się małoletniego jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej).

 

Ustawa 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(
tzw. tarcza antykryzysowa II)
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

 

określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19);

 

wsparcie przedsiębiorcy

celem wsparcia ARP S.A ma być przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców;

 

w celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) wniosek o udzielenie wsparcia > wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez ARP S.A z beneficjentem

 

ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów

potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania;

 

zmiany innych ustaw

·        w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia”

·        w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w art. 63a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu międzynarodowego”.

·        w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 67 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„art. 67 ust. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 (Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej) i 3 (Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny> Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego) lub stanu epidemii, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego”.

 

·        w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […]:

 

1. dodany art. 7g dot. powołania lekarzy do stwierdzania zgonów

„1. Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.

 

2. dodany art. 9 ust. 4a dot. zwolnienie świadczeń finansowych z NFZ spod egzekucji

„4a. Środki przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego”.

 

3. zmiana art. 11 ust. 2 i 3 – szerszy zakres poleceń Min. Zdrowia i Prezesa RM

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

3. Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2. Wydając polecenie wobec przedsiębiorcy Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy”.

 

4. nowy art. 11f dot. udostępniania danych o lokalizacji

„1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695) jest obowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w sposób i w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jest obowiązany do przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego ministra, w celu przeciwdziałania COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych.

3. Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagana”.

 

5. zmiana art. 15x ust. 1 pkt. 3 i 4 dot. systemu lub rozkładu czasu pracy > w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii > zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę + polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę

 

6. nowy art. 15zzu1 dot. usług pocztowych

„1. Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

 

7. nowy art. 15zzu2 dot. przesyłek poleconych

„1. Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny”.

 

8. nowy art. 15zzz1 dot. przeniesienie do wykonywania innej pracy pracownika samorządowego

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

2. Okres wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

 

9. nowy art. 15zzzy dot. zawieszenia przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych

„1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 462);

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2. W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii”.

 

10. nowy art. 15zzzzzi dot. ważność zaświadczeń

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”.

 

 

·        w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia”.

nieobecność przed sądem

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego

 

Rozporządzenie Rady Ministrów 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf
 

CO ZMIENIA / DODAJE 

1. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się;

2. obowiązek poddania się kwarantannie;

3. ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów (w tym m.in. respiratorów; kardiomonitorów kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3)

4. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

5. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

7. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

8. nakaz określonego sposobu przemieszczania się;

9. obowiązek stosowania środków profilaktycznych (w tym obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa);